Algemene voorwaarden
Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van BO5 – online marketing. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en aanbiedingen door BO5 – online marketing, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door het aangaan van een de afname van een de online marketing diensten en producten van BO5 – online marketing zoals Zoekmachine Optimalisatie, Google Ads, Website realisatie en overige, verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden.
1. Definities
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie BO5- online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten en/of producten.
2. Toepasselijkheid
1. Door akkoord te gaan van een overeenkomst met BO5 – online marketing verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van BO5 – online marketing en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
2. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en BO5 – online marketing opgenomen wordt.
3. Aanbieding en acceptatie
1. Alle offertes en prijsopgave door BO5 – online marketing zijn geheel vrijblijvend.
2. Het akkoord gaan met een door BO5 – online marketing uitgeschreven offerte resulteert in een overeenkomst met BO5 – online marketing.
3. Offertes, prijsopgaven en aanbiedingen door BO5 – online marketing blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door BO5 – online marketing. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.
4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en BO5 – online marketing zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht BO5 – online marketing niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
4. Uitvoering van de overeenkomst
1. BO5 – online marketing zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft BO5 – online marketing het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan BO5 – online marketing aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan BO5 – online marketing worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan BO5 – online marketing zijn verstrekt, heeft BO5 – online marketing het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. BO5 – online marketing is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat BO5 – online marketing is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor BO5 – online marketing kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan BO5 – online marketing de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Indien door BO5 – online marketing of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
7. Opdrachtgever vrijwaart BO5 – online marketing voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
5. Duur en beëindiging
1. Het ontwikkelen van een nieuwe online marketing analyse door BO5 – online marketing voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor het product.
2. BO5 – online marketing heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat derden onderhoud plegen of hebben gepleegd aan producten die door BO5 – online marketing onderhouden worden.
3. BO5 – online marketing heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met BO5 – online marketing gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
4. BO5 – online marketing heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding.
6. Levering en levertijd
1. BO5 – online marketing gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten.
2. Mocht BO5 – online marketing onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan BO5 – online marketing alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij BO5 – online marketing een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
3. Door BO5 – online marketing gemaakte producten worden op een nader te specificeren wijze (papier en/of PDF bestand via email) aan de opdrachtgever verstrekt.
7. Overmacht
1. BO5 – online marketing aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer BO5 – online marketing als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal BO5 – online marketing alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en BO5 – online marketing geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst
in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door BO5 – online marketing tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.
8. Prijzen
1. Alle geoffreerde en vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
2. Wijzigingen in de tarieven worden door BO5 – online marketing minimaal 30 dagen van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.
9. Betaling
1. Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen van een website wordt gesloten tussen de opdrachtgever en BO5 – online marketing is de opdrachtgever betalingsverplicht. De opdrachtgever dient binnen 10 werkdagen na het verzenden van de factuur door BO5 – online marketing het verschuldigde bedrag te voldoen.
2. In genoemde gevallen behoudt BO5 – online marketing zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
3. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 14 dagen na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de
opdrachtgever de wettelijke rente over het openstaande bedrag en € 50,- aanmaningskosten verschuldigd aan BO5 – online marketing.
4. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door BO5 – online marketing een aanmaning tot betaling verstuurd. Hierop is artikel 9.4 onverminderd van toepassing. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente
plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
5. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering BO5 – online marketing hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.
6. Indien BO5 – online marketing abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal BO5 – online marketing het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.
7. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens BO5 – online marketing heeft voldaan.
10. Copyright
1. Het eigendom van door BO5 – online marketing verstrekte ideeën, concepten of (proef)- ontwerpen blijft volledig bij BO5 – online marketing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan BO5 – online marketing hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is BO5 – online marketing gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
2. BO5 – online marketing behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
3. Al het door BO5 – online marketing vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van BO5 – online marketing niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend.
11. Aansprakelijkheid
1. Voor zover BO5 – online marketing bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop BO5 – online marketing weinig of geen invloed kan uitoefenen kan BO5 – online marketing op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met BO5 – online marketing of het
ervan verbreken ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met BO5 – online marketing.
2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is BO5 – online marketing slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van BO5 – online marketing voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
3. Opdrachtgever vrijwaart BO5 – online marketing voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen ter zake schade die enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van BO5 – online marketing.
4. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. BO5 – online marketing kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
5. BO5 – online marketing is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
6. De opdrachtgever dient BO5 – online marketing terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door BO5 – online marketing geleden schade.
7. BO5 – online marketing is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan de opgeleverde website in een kennelijke poging om deze te onderhouden.
8. BO5 – online marketing is niet aansprakelijk door gebreken in de dienstverlening van derden die door ons worden ingeschakeld.
12. Buitengebruikstelling
1. BO5 – online marketing heeft het recht geleverde producten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens BO5 – online marketing niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. BO5 – online marketing zal opdrachtgever vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van BO5 – online marketing kan worden verlangd.
2. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
3. Tot indienstelling wordt overgegaan indien opdrachtgever binnen een door BO5 – online marketing gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen.
13. Overdracht van rechten en verplichtingen
1. BO5 – online marketing noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.
14. Reclame
1. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan BO5 – online marketing, waarna BO5 – online marketing deze gebreken in overleg met opdrachtgever zal trachten te verhelpen. Wanneer aan BO5 – online marketing binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder gebreken.
2. Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.
15. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden
1. BO5 – online marketing behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
3. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene
leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.
16. Overig
1. BO5 – online marketing zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan BO5 – online marketing.
2. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. BO5 – online marketing zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
3. BO5 – online marketing is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
4. BO5 – online marketing behoudt zicht het recht voor een discrete verwijzing naar de website van BO5 – online marketing te plaatsen op een opgeleverde website, tenzij anders overeengekomen.
17. Geschillenregeling en toepasselijk recht
1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen BO5 – online marketing en
opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
18. Eigendomsrecht
De eigendom van producten, diensten, adviezen en campagnes blijven in bezit van BO5 – online marketing tot dat de klant, afnemer, de betalingsverplichting heeft voldaan.